Hniezdne Leopoldov mapa Slovenska
Leopoldov
ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta
MEROCO, a.s., Trnavská cesta kliknete pre viac informacii
Hniezdne
BGV, s.r.o.
kliknete pre viac informacii

Biopalivá

Biopalivá patria k najperspektívnejšej forme alternatívnych palív, medzi ktoré patria biopalivá, zemný plyn, vodík a LPG (skvapalnený ropný plyn – propán/bután) a môžu priamo nahrádzať klasické motorové palivá (benzín, nafta) získavané zo spracovania ropy.

Ide o skupinu látok vyrábaných na báze rastlinných/živočíšnych zdrojov. Predovšetkým je to bioetanol, resp. konverziou bioetanolu získaný ETBE (etyl-tercbutyl éter) a metyl/etyl estery z rastlinných olejov aživočíšnych tukov (ďalej uvádzané ako estery MERO). Tieto látky sa spravidla primiešavajú do motorových palív vyrobených z ropy za účelom náhrady časti takéhoto paliva biozložkou.

Vo všeobecnosti sa rozlišujú biopalivá prvej generácie (vyrábané zrastlín ako cukrová trstina alebo repa) a biopalivá druhej generácie (vyrábané zlignocelulózy, resp. „drevnatých“ zdrojov, či prostredníctvom nových technológií premeny biomasy na tekuté palivo (BTL – biomass-to-liquid)).

Vroku 2003 prijala EÚ Smernicu 2003/30 EC opodpore využívania biopalív. Smernica do konca roka 2010 podiel obnoviteľných zdrojov na úrovni 5,75-percenta energetického obsahu paliva. Perspektívne sa predpokladá, že objem biozložiek v motorových palivách bude rásť. Treba však brať do úvahy, že rôzne druhy automobilových motorov majú na biozložky v palive rôznu citlivosť.

Spotreba biopalív na Slovensku

(toe) 2008 2009
Celková spotreba biopalív 64 621 75 369
Bionafta (MERO) 53 070 54 884
Etanol (ETBE)(1) 6 551 14 485
biopalíva – ostatné (2) 5 000 6 000

1 toe = 41,868 GJ

Podiel biopalív (v %) k celkovej spotrebe pohonných hmôt na Slovensku.

(In %) 2008 2009
Celková spotreba biopalív 2,65% 3,40%
Bionafta (MERO) 3,63% referenčnej hodnoty (% energetického obsahu esterov v nafte) 3,80%
Etanol (ETBE)(1) 0,83% referenčnej hodnoty (% ETBE energetického obsahu benzínu) 1,71%
biopalíva – ostatné(2)

(1)vrátane bioetanolu transformovaného v ETBE

(2)vrátane rastlinných olejov, bioplynu atď.

Zdroj: MH SR, Správa o používaní biozložiek v motorových palivách za rok 2009
http://www.mhv.sk/podpora-vyuzivania-biopaliv-v-doprave-5832/127517s

Rok 2009: Spotreba palív na Slovensku

Motorové palivo/bio množstvo v tonách vyjadrenie v PJ Vyjadrenie v toe
automobilový benzín 700 665 30,129 719 608
motorová nafta 1 248 690 53,694 1 282 459
ETBE 45 531 0,606 14 485
MERO 62 048 2,296 54 884
Zdroj: MH SR, Správa o používaní biozložiek v motorových palivách za rok 2009
http://www.mhv.sk/podpora-vyuzivania-biopaliv-v-doprave-5832/127517s

Odhad celkového očakávaného príspevku jednotlivých technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov v SR k dosiahnutiu záväzných cieľov na rok 2020 a splneniu orientačnej trajektórie pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov v sektore dopravy v období rokov 2010 – 2020 (ktoe)

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bioetanol/bio-ETBE 0 15 16 17 19 24 30 33 38 65 65 75
Bionafta 0 67 70 72 75 87 107 110 113 115 110 110
Zdroj: MH SR, Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov
http://www.mhv.sk/dolezite-dokumenty-5714/127399s
spat