mapa Slovenska
Čadca
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
š.p. Žilina, OZ Čadca
kliknete pre viac informacii
Bytča
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, OZ Žilina
Tel. 041/ 724 31 46
kliknete pre viac informacii
Žilina
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, OZ Žilina
Tel: 041 724 3146
kliknete pre viac informacii
Dolný Kubín
Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina, Ing. Rončák,
tel: 043 5864 939
kliknete pre viac informacii
Nižná-okres Tvrdošín
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
š.p. Žilina
kliknete pre viac informacii
ČOV Banská Bystrica - Rakytovce
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
OZ Banská Bystrica
kliknete pre viac informacii
ČOV Zvolen
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
o.z. Zvolen
kliknete pre viac informacii
Revúca
Východoslovenské vodárne a kanalizácie,
OZ Revúca
kliknete pre viac informacii
Lučenec
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. B. Bystrica,
odštepný závod 02 Lučenec
kliknete pre viac informacii
Spišská Nová Ves
Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice,
Duklianska 40 OZ Spišská Nová Ves
kliknete pre viac informacii
Košice-Kokšov Bakša
CENTRIVIT Slovakia s.r.o Sl. Jednoty
39 040 01 Košice
kliknete pre viac informacii
Prešov-Kendice
Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice,
OZ Prešov
kliknete pre viac informacii
Kapušany pri Prešove
PD Kapušany pri Prešove
kliknete pre viac informacii
Brezov
PD Brezov
kliknete pre viac informacii
Humenné
Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice,
OZ Humenné
kliknete pre viac informacii
Michalovce
Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice,
OZ Michalovce
kliknete pre viac informacii
Čadca Bytča Žilina D. Kubín Nižná Banská Bystrica Zvolen Revúca Lučenec Spiš. NV Košice Prešov Kapušany Brezov Humenné Michalovce

Bioplyn

Technológie na báze bioplynu boli na Slovensku zavedené počas minulého storočia v rámci hygienických opatrení a tiež za účelom zníženia objemu a zápachu narastajúcich množstiev mestského odpadu. V súčasnosti sa zariadenia na výrobu bioplynu na Slovensku využívajú na výrobu energie a na recykláciu živín pri výrobe hnojív pre rastlinnú výrobu. Hlavným zdrojom surovín, ktoré sa spracovávajú v týchto zariadeniach na výrobu bioplynu, je hnoj afytomasa z fariem, zvyšky rastlín a organický odpad z priemyslu, domácnosti a z oblasti služieb.

Súčasný stav

Výroba(1) a konečná spotreba energie(2) z bioplynu Bioplyn z organických látok Bioplyn z čističiek odpadových vôd Ostatný bioplyn Celkovo
1 : Okrem konečnej spotreby energie v doprave a výrobe tepla v transformačnom sektore (predaného tepla)
Rok 2008 TJ TJ TJ TJ
Výroba 8 399 26 433
Konečná spotreba energie na výrobu tepla 1 128
Rok 2009 TJ TJ TJ TJ
Výroba 32 621 29 682
Konečná spotreba energie na výrobu tepla 1 401
Zdroj: Energetika 2009, Štatický úrad SR

(1)Výroba: Výroba je produkcia primárnej energie
(2)Konečná spotreba energie: Termín konečnej spotreby energie (rovnajúca sa súčtu spotrieb ukonečného spotrebiteľa) znamená, že energia použitá na transformačné procesy a vlastná spotreba energie je vylúčená. Konečná spotreba vyjadruje dodávky pre zákazníkov.

Hrubá výroba elektriny a tepla (predaného tepla) z bioplynu

Elektrárne Teplárne Výhrevne
2008 2009 2008 2009 2008 2009
ELEKTRINA: GWh GWh GWh GWh
Bioplyn z organických látok - -
Bioplyn z čističiek odpadových vôd 12 18
Ostatný bioplyn 1 1 2 2
TEPLO: TJ TJ TJ TJ
Bioplyn z organických látok 2 2 - -
Bioplyn z čističiek odpadových vôd 136 140 24 25
Ostatný bioplyn - - - -
Zdroj: Energetika 2009, Štatický úrad SR
Spracoval: ECB
spat

Všeobecný prehľad

Definícia bioplynu:

Plyn zložený prevažne z metánu a oxidu uhličitého získaní anaeróbnou digesciou biomasy * .

  • bioplyn z organických látok (skládkový plyn): tvorený digesciou skládkových odpadov
  • bioplyn z čističiek odpadových vôd (ČOV): produkovaný anaeróbnou fermentáciou splaškových kalov
  • ostatný bioplyn: ako bioplyn produkovaný anaeróbnou fermentáciou kalu a odpadu z bitúnkov,
    pivovarov a ďalších z poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu.
* (premena biologicky rozložiteľného odpadu, bez prístupu vzduchu, pomocou metanogénnych baktérií, pri ktorej vzniká bioplyn
a zvyšok – digestát).
vznik bioplynu

Vznik bioplynu (tzv. anaeróbny rozklad): biomasa + baktérie = bioplyn (CH4, CO2, ...) + živiny (N, P, K, S, ...)

Tento proces rozkladu viac alebo menej zodpovedá procesu, ktorý prebieha vo voľnej prírode. Hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, že v prírode sa daný rozklad uskutočňuje v prítomnosti kyslíka, tzv. aeróbne produkty a medziprodukty procesu sa preto odlišujú a líši sa aj chemické zloženie konečných produktov.

Skládkový plyn a bioplyn z čističiek odpadových vôd (ČOV)

Medzi zdroje energie patria aj kaly z čistiarní odpadových vôd (ČOV). Podľa štatistických údajov pracovalo v roku 2009 na Slovensku 587 ČOV a ich celková kapacita dosiahla 2 243,6 tis. m3/deň. Plyn, ktorý sa z kalov získava, sa spaľuje v kogeneračných jednotkách umožňujúcich kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla v jedinom zariadení.

graf spat

Skládkový plyn (i kalový plyn z ČOV) možno výhodne využiť v blokových teplárňach malých výkonov (elektrický výkon do 15 MW a tepelný výkon do 50 MW) pre decentralizované zásobovanie vymedzených lokalít elektrinou a teplom. Bloková tepláreň využívajúca skládkový plyn je výhodná pre lokalitu s počtom obyvateľov od 80 tisíc (pri využívaní kalového bioplynu už od 25 tisíc obyvateľov).

Poľnohospodárske bioplynové stanice

Pri rozklade organických látok (hnoj, zelené rastliny) v uzavretých nádržiach bez prístupu vzduchu vzniká bioplyn. Jeho využívanie na energetické účely je v podstate zhodné ako v prípade zemného plynu, len s malými špecifickými odlišnosťami. Vysoká koncentrácia zvierat v našich poľnohospodárskych farmách predstavuje značný potenciál bioplynu, realisticky by bolo možné získať 5 PJ. Táto energia by pokryla spotrebu elektriny v 300 tisíc slovenských domácnostiach a súčasne by bolo možné zásobovať celoročne teplom asi 60 tisíc priemerne veľkých bytov. Bioplyn je relatívne čistý zdroj energie. Odpad z jeho výroby predstavuje vysokokvalitné organické hnojivo.

Priemerná výhrevnosť bioplynu je 22 MJ/Nm3. Najväčšie využiteľné množstvá sú v okresoch s najvyššími stavmi hospodárskych zvierat, najmä ošípaných a nosníc. Sú to okresy Dunajská Streda, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Levice a Košice - okolie.

Na Slovensku dlhodobo funguje len 5 bioplynových staníc využívajúcich poľnohospodársku produkciu, ďalšie sú v skúšobnej prevádzke, vo fáze výstavby a v príprave. Podľa schváleného vládneho dokumentu "Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie", by do roku 2013 malo na Slovensku byť v prevádzke 105 BPS. Tie by mali každoročne zabezpečovať výrobu 49 GWh elektrickej energie a 147 TJ tepla.

Prehľad poľnohospodárskych bioplynových staníc SR

Bioplynová stanica Spoločnosť Hlavná surovina Inštalovaný el. výkon kWe Prevádzka od roku
AGROS s.r.o. Bátka hnojovica ošípaných, do r. 2000 aj hydinový trus 6x128 1995
PPD Brezov hnojovica hovädzieho dobytka 50 1998
VPP SPU, s.r.o. Kolíňany rôzne substráty, najmä hnojovica hospodárskych zvierat 22 2001
PD Kapušany hnojovica hospodárskych zvierat, kukuričná siláž 120 2005
STIFI Hurbanovo kukuričná siláž 300 2005
Hontianske Moravce EON kukuričná siláž 1 000 2009 v skúšobnej prevádzke
Ladzany EON kukuričná siláž 1 000 2009 v skúšobnej prevádzke
Horovce EON kukuričná siláž 1 000 2009 v skúšobnej prevádzke
Cetín EON kukuričná siláž 1 000 2009 v skúšobnej prevádzke
Chynorany Biochyn rôzne substráty, najmä hnojovica hospodárskych zvierat 995 2010 v skúšobnej prevádzke
PD Ludrová rôzne substráty, najmä hnojovica hospodárskych zvierat 2010 v skúšobnej prevádzke
Zdroj: enviroportal
Spracoval: ECB
spat