Zákon o OZE

ZÁKON O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE A VYSOKOÚČINNEJ KOMBINOVANEJ VÝROBY č. 309/2009 Z. z. - 19. jún 2009

Tento zákon upravuje podmienky a spôsob podpory výroby elektriny z OZE, vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a výroby biometánu. Zákon taktiež upravuje práva a povinnosti výrobcov elektriny z OZE, kombinovanou výrobou a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) a výrobcov biometánu. Zákon stanovuje práva a povinnosti aj pre ďalších účastníkov na trhu s elektrickou energiou a plynom akým je napríklad prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Zákon definuje štyri spôsoby podpory, ako aj hranice výkonov zariadení, kritériá na poskytnutie podpory a časovú lehotu počas ktorej sa podpora bude poskytovať. Zákon upravuje aj spôsob akým sa cena za elektrinu vyrobenú z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou stanovuje. Cenu za elektrinu na Slovensku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zákon č. 309/2009 Z. z. určuje aj pravidlá pri preukazovaní potvrdení o pôvode elektriny z OZE a vyrobenej vysokoúčinnou KVET či o pôvode biometánu.

Podpora pre elektrinu vyrobenú z OZE a VU-KVET je zabezpečená (§ 3 zákona č. 309/2009 Z. z.)

 1. prednostným
  1. pripojením zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej siete,
  2. prístupom do sústavy,
  3. prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,
 2. odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej siete, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy za cenu elektriny na straty,
 3. doplatkom,
 4. prevzatím zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy.

1. NOVELA ZÁKONA O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE – 15.december 2010

Zbierka zákonov č. 558/2010

Dňa 15.decembra 2010 bola schválená novela zákona č.309/2009 Z.z. o podpore OZE a KVET

Zmeny, ktoré novela zákona prináša:

- s nadobudnutím účinnosti od 1.4.2011:
 1. Prevzatie zodpodvednosti za odchýlku distribučnými spoločnosťami len pri FVE s inštalovaným výkonom do 100 kW.
 2. Podpora pre FVE vo forme doplatku sa obmedzuje len na zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy do inštalovaného výkonu 100 kW.
- s nadobudnutím účinnosti od 1.2.2011:
 1. Sprísňuje posudzovanie rekonštrukcie technologickej časti tak, že získanie podpory vo forme doplatku, prevzatia zodpovednosti za odchýlku DS a odberom elektriny DS za cenu na straty si vyžaduje, aby náklady na rekonštrukciu a modernizáciu boli vyššie ako 50% investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia.
 2. Prílohou k žiadosti o potvrdenie o pôvode elektriny z OZE je pre výrobcu elektriny zo slnka aj osvedčenie podľa osobitného predpisu, alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.
 3. ÚRSO je povinné uverejnil každoročne do 30. júna na svojej internetovej stránke zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny, ako i predpoklad na aktuálny kalendárny rok.
 4. ÚRSO s účinnosťou od 1. júla 2011 stanoví ceny elektriny pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie, s tým že cena elektriny určená ÚRSO na nasledujúce obdobie môže byť pre výrobcov elektriny zo slnka a vetra nižšia ako 90% predchádzajúcej ceny.

Tých FVE, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1.februárom 2011 sa vyššie uvedené zmeny netýkajú.

Pre tie FVE, pre ktoré stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1.februárom 2011 a na ktoré bolo vydané rozhodnutie o povolení užívania pred 1.júlom 2011 sa obmedzenia podpory vo forme prevzatia zodpovednosti za odchýlku a doplatku nebudú vzťahovať.

spat

2. NOVELA ZÁKONA O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE A ZÁKONA O REGULÁCII V SIEŤOVÝCH ODVETVIACH - 5. apríl 2011.

Zbierka zákonov č. 136/2011

Národná rada Slovenskej republiky rozhodla dňa 5. apríla 2011 o zmene a doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Medzi obnoviteľné zdroje energie sa doplnila aerotermálna a hydrotermálna energia. Novela nanovo definuje niektoré pojmy (geotermálna energia, hydrotermálna energia, aerotermálna energia, Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, biokvapalina, emisie skleníkových plynov a pod.)

Novelou sa podrobne ustanovujú podmienky vydávania osvedčení o pôvode určitej forme energie z obnoviteľných zdrojov, menia sa podmienky a spôsob pre poskytovanie podpory výroby elektriny a biometánu. Nanovo sa upravujú aj niektoré práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav pri poskytovaní elektriny. Upravuje účel a spôsob vydávania potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, osvedčenia pre inštalatérov a potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny. Zavádza Národný cieľ, ktorým je podiel energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý je určený v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov a upravuje spôsob jeho výpočtu a oznamovaciu povinnosť Ministerstva životného prostredia SR vo vzťahu k Európskej Komisii ohľadne plnenia tohto cieľa. Podrobnejšie je upravená aj výroba biometánu.

Upravuje proces uvádzania pohonných látok a biokvapalín na trh v Slovenskej republike a podmienky získania a posudzovania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií. V súvislosti so zmenami sa upravujú aj právomoci a povinnosti Ministerstva životného prostredia SR a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem bodu 42 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1.januára 2012. Ustanovenie § 3 ods. 4 písm. h) stráca účinnosť 1. januára 2015.

spat

Biopalivá

Nariadenie vlády 246/2006 o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte v SR a Nariadenie vlády 304/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 246/2006

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne množstvo pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie používaných na dopravné účely ako náhrada motorového benzínu a motorovej nafty uvedených na trh Slovenskej republiky. Nariadenie ustanovuje povinnosť pre osoby podnikajúce vo výrobe pohonných látok a ich predaji uvádzať na trh biopalivá alebo iní obnoviteľné palivá. Nariadenie informuje aj o povinnostiach v súvislosti s označovaním pohonných látok s prímesou biopalív. Nariadenie obsahuje aj časový harmonogram podľa ktorého majú výrobcovia postupne zvyšovať podiel biopalív alebo iných obnoviteľných palív.

Legislativa na stiahnutie

spat