Podpora OZE

Spôsob využitia OZE Prijímateľ pomoci Mechanizmus
výroba elektriny domácnosti zákon č. 309/2009 Z. z.
SLOVSEFF II (domácnosti v bytových domoch)
verejný sektor zákon č. 309/2009 Z. z.
súkromný sektor zákon č. 309/2009 Z. z.
štrukturálne fondy 2007 - 2013
SLOVSEFF II
výroba tepla domácnosti Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach
SLOVSEFF II (domácnosti v bytových domoch)
verejný sektor štrukturálne fondy 2007 - 2013
súkromný sektor štrukturálne fondy 2007 - 2013
SLOVSEFF II

Štrukturálne fondy 2007 - 2013 : http://www.nsrr.sk/

Operačný program Riadiaci orgán Fond
OP životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR ERDF, KF
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Ministerstvo hospodárstva SR ERDF
OP Bratislavský kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ERDF

Operačný program Životné prostredie na podporu OZE a EE – Priorita 3 a 4

Priorita 3, Cieľ 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie (cca 209 mil. EUR) - zariadenia na výrobu elektriny VU-KVET len v kombinácii so zmenou palivovej základne pri výrobe tepla
Priorita 4 - odpadové hospodárstvo, Cieľ 4. 2 podpora využitia odpadu - zariadenia na výrobu bioplynu
Príjemcovia: Verejný a súkromný sektor (samosprávne kraje, obce, štátne a verejne správy, súkromné spoločnosti)
Intenzita pomoci: v súkromnom sektore až do výšky 50% oprávnených nákladov; verejný sektor až do 95% výška podpory: min. a max výška nie je obmedzená (v prípade 4.2 max. 0 EUR mil)
Poskytovateľ a správca: Ministerstvo životného prostredia SR, informácie: www.opzp.sk

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast www.siea.sk

Príjemcovia pomoci: súkromné spoločnosti (OZE a EE), obce (verejné osvetlenie)
Intenzita pomoci: v súkromnom sektore až do výšky 50% oprávnených nákladov; verejný sektora až do 95%
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Správca: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Aktivity: 2.1. Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (cca 144 mil. EUR),

  • výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny VU-KVET,
  • výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny o obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou využívania veternej energie)
spat

Operačný program Bratislavský kraj

2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP (cca 23,6 mil. EUR)

  • výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny VU-KVET,
  • výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny o obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou využívania veternej energie).

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie vdomácnostiach

Výška dotácie v roku 2010 pre slnečné kolektory bola stanovená:

  • 200 € za m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu najviac 8 m2 absorpčnej plochy vrátane v rodinnom dome,
  • 50 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu nad 8 m2 absorpčnej plochy v rodinnom dome,
  • 100 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt v bytovom dome. Inštalované zariadenia musia spĺňať stanovené technické parametre. Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymark a od 2010 aj minimálny energetický zisk (525 kWh/rok vztiahnutom na jeden m2).

Bližšie informácie a žiadosti na:
http://www.siea.sk/granty-a-dotacie-slnecne-kolektory-a-kotly-pre-domacnosti/c-68/dotacie-na-slnecne-kolektory-a-kotly-na-biomasu/

SLOVSEFF II - Slovak Energy Efficiency Financing 

http://www.slovseff.eu/

Garanti projektu: EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj ) a MH SR
Grant Slovseff II sa poskytuje od marca 2010 s rozpočtom 90 miliónov EUR.

Podpora 3 hlavných oblastí:
  1. Energetická efektívnosť v priemysle
  2. Obnoviteľné zdroje energie
  3. Bytový sektor

Bytový sektor, kam patria bytové spoločenstvá alebo bytové správcovské spoločnosti, môže získať grant vo výške 15% úveru. Podmienka získania grantu je dosiahnutie úrovne energetickej úspory minimálne 25%.

Vhodné projekty na ktoré je možné finančné prostriedky použiť sú zlepšenie tepelnej ochrany budov čiže zatepľovanie, výmena okien, výmena vykurovacích telies, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, inštalácia obnoviteľných zdrojov energie, ekvitermická regulácia, domová kompaktná odovzdávacia stanica.

Environmentálny fond   http://www.envirofond.sk/sk/

Oprávnení príjemcovia: právnické osoby, štátny a verejný sektor, obce, mimovládne organizácie, neziskové združenia
Oprávnené činnosti (okrem iného): Podpora tepla a teplej vody výroba založená na OZE (biomasa, solárna energia, fotovoltaika, tepelné čerpadlá)
Podpora Typ: Grant (nie pre podnikanie), výhodný úver
Verejný a štátny sektor môže dostať až 95% z oprávnených nákladov.
Oprávnenéregióny: celé Slovensko

Pre rok 2011:  A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME
Činnosť A/1a: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
Činnosť A/1b: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
Podporené budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.)

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus http://www.eeagrants.sk
Finančný mechanizmus EHP (38,35 mil. EUR) a Nórsky finančný mechanizmus (42,4 mil. EUR) pre Slovensko na roky 2009 – 2014 sú určené do oblasti životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám, konkrétne na protipovodňovú ochranu či zachytávanie a skladovanie uhlíka. Ďalšími prioritami sú zníženie domáceho násilia, posilnenie občianskej spoločnosti, zlepšenie sociálneho dialógu, štipendiá a cezhraničná spolupráca.

spat