mapa Slovenska
Bratislava
Bratislava, lokalita Pálenisko, vodný tok Malý Dunaj
Pálenisko, Bratislava
kliknete pre viac informacii
Trnovec
kliknete pre viac informacii
Nováky I.
Nováky II.

kliknete pre viac informacii
Remata
kliknete pre viac informacii
Jasenie (okres Brezno)
Jasenie I., Hor. Hrabina

Železiarne Podbrezová a.s.
kliknete pre viac informacii
Ružomberok
kliknete pre viac informacii
Okoličné
kliknete pre viac informacii
Uhorská Ves
kliknete pre viac informacii
Družstevná pri Hornáde, Košice
Košice-Vyšné Opátske

kliknete pre viac informacii
Bratislava Trnovec Nováky Remata Jasenie Ružomberok Okoličné Uhorská Ves Košice

Vodná energia

Centrálna poloha Slovenska na európskom kontinente ako aj jeho morfológia sú určujúcimi faktormi veľkosti a rozdelenia hydroenergetického potenciálu na území SR. Prírodné danosti Slovenska určili, že územím preteká len jedna veľrieka- Dunaj s energeticky využiteľnou dĺžkou (na našom území) 172 km. Ostatné rieky prevažne na Slovensku len pramenia a z neho odtekajú a preto v nich tečie málo vody. Celková dĺžka evidovaných tokov na Slovensku je 49 755 km. Dĺžka vodohospodársky významných a vodárenských tokov na Slovensku predstavuje 9 183 km. Na Slovensku je vybudovaných 291 vodných nádrží, z toho 54 s objemom nad 1 mil. m3 a zvyšných 237 s objemom pod 1 mil.m3.

Značná časť vodnej energie je vzhľadom na daný reliéf krajiny rozptýlená v malých vodných tokoch, ktorých energia je využiteľná len v malých vodných elektrárňach s výkonom menším ako 10 MW. Do bilancie obnoviteľných zdrojov energie sa započítavajú práve malé vodné elektrárne (MVE), ktorých výkon je menší ako 10 MW.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje technicky využiteľný potenciál MVE v jednotlivých povodiach riek.

Povodie Počet MVE Výkon (MW) Výroba (GWh/r) Výkon(MW) Výroba (GWh/r)
Bez evidovaných S evidovanými
Spolu 518 226,214 1033,6672 392,344 1713,761
Dunaj 25 11,025 69,865 15,825 96,745
Váh 173 99,356 423,4721 208,006 833,9221
Hron 179 80,1348 356,1611 118,5548 529,0511
Bodrog a Hornád 141 35,6982 184,169 49,9582 254,043
Zdroj: ECB

Z celkového technicky využiteľného hydroenergetického potenciálu (THEP) povodia Dunaja tvorí potenciál pre MVE len 3 %.

Povodie Váhu poskytuje najväčší vhodný potenciál pre výstavbu MVE na Slovensku. THEP tu predstavuje 48,7% z celkového potenciálu MVE Slovenska.

Z hľadiska THEP je z prítokov Váhu najvýznamnejšia rieka Orava, na ktorej sa navrhuje využiť úsek v dĺžke 24,6 km s celkovou priemernou ročnou výrobou 107,5 GWh energie. V súčasnej dobe je snaha vyhlásiť celé údolie Oravy za chránené územie, čím by sa realizácia navrhovaných MVE stala problematickou. V spracovanom návrhu sa uvažuje v 1. etape s realizáciou maximálne 4 až 5 riečnych stupňov s malými vodnými elektrárňami.

vodné elektrárne vodné elektrárne
spat

V povodí Hrona boli už začiatkom tohto storočia vystavané prvé vodné elektrárne na Slovensku. Základom koncepcie na samotnom toku Hrona je návrh 24 malých vodných elektrární. V súčasnej dobe sa pristúpilo k projektovej príprave niektorých lokalít z navrhovanej koncepcie (3 MVE majú už územné rozhodnutie). Rieka Hron sa pokladá za najperspektívnejší vodný tok v príprave a realizácií navrhovaných vodných elektrární.

Elektrický prúd sa vo vodnej elektrárni vyrába premenou kynetickej energie vodného toku prostrednícvom turbíny spojenej s generátorom. Množstvo kynetickej energie závisí - okrem množstva vody - od spádu, t.z. rozdielu hladín v mieste turbíny.

Využívať možno prirodzený spád vodného toku, čo sa používa najmä pri menších tokoch s väčším prirodzeným spádom, alebo je možné vytvoriť umelý spád prehradením toku haťou, hrádzou alebo priehradou.

Veľkosti spádu sú prispôsobené rôzne typy turbín, konštruovaných tak, aby čo najefektívnejšie využívali daný spád. Základné typy turbín pomenované podľa svojich konštruktérov sú : pre malé spády - Bánkiho a Peltonova turbína a pre väčšie spády - Kaplanova a Francisova turbína.

vodné turbiny vodné turbiny

Energiu, ktorá sa v MVE vyrobí, je možné využiť priamo na mieste jej vzniku, napr. na pohon elektrických zariadení alebo osvetlenie (aj verejné). Odpadá tak preprava energie na dlhé vzdialenosti, ako aj dlhé vedenia. MVE majú dlhú životnosť – až 70 rokov. Samozrejme, nie je možné, aby malé vodné elektrárne pokryli podstatnú časť spotreby elektrickej energie SR, ich podiel však vďaka svojim výhodám nie je zanedbateľný.

V súčasnosti sa na Slovensku nachádza a prevádzkuje 119 malých vodných elektrární (MVE) s celkovou vyrobenou elektrickou energiou 136,7 miliónov kWh. Podľa energetickej koncepcie SR sa predpokladalo, že výkon MVE do roku 2010 stúpne na 715 miliónov kWh elektrickej energie, vyrobenej ročne. Predpoklad sa zatiaľ nepodarilo naplniť.

spat